Delphi android调用授权管理打开通知监听服务

uses  Androidapi.JNI.GRaphicsContentViewText, Androidapi.Jni, Androidapi.JNI.JavaTypes, Androidapi.Helpers, Androidapi.JNIBridge,
  Androidapi.JNI.Util,  Androidapi.Jni.Provider,
  Androidapi.Jni.Net, Androidapi.Jni.App;
procedure TForm2.Button3Click(Sender: TObject);
var
 ji: JIntent;
begin
//打开授权管理
  //通知的监听必须有特定的授权没有这个授权,不能接收通知
  //该授权还必须是人工点击确认,这点非常重要
  //这里是启动手动受权确认功能
  ji := TJIntent.JavaClass.init(StringToJString(“android.settings.ACTION_NOTIFICATION_LISTENER_SETTINGS”));
  SharedActivityContext.startActivity(ji);
 // SharedActivityContext.getSystemService(TJContext.JavaClass.WINDOW_SERVICE);
  //打开通知监听服务
end;
THE END
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
点赞11赞赏
评论 抢沙发
头像
欢迎您留下宝贵的见解!
提交
头像

昵称

取消
昵称表情代码图片